Copyright 2008-2019 - Solidair Groningen & Drenthe

In veilige handen

Solidair vindt het belangrijk dat iedereen behandeld wordt zoals jezelf ook behandeld wilt worden. Om deze manier van omgaan met elkaar ook beleidsmatig te verankeren hebben we een gedragscode geformuleerd, maken we gebruik van een meldprotocol en hebben we een vertrouwenspersoon.

bas bakkerDe vertrouwenspersoon is Bas Bakker, aalmoezenier bij Defensie en tevens secretaris van ons bestuur. Zijn mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Van onze medewerkers en vaste vrijwilligers vragen we om een VOG te overleggen en de gedragscode te ondertekenen.
In een aantal projecten vragen we ook van vrijwilligers de omgangsregels te ondertekenen en een VOG te overleggen. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn “Mothers for Mothers” en “New@Home” waar de vrijwilligers nauw contact hebben met mensen die zich soms in kwetsbare posities bevinden. Hieronder lees je onze gedragscode waarvan het bestuur het belangrijk vindt om deze op onze website te vermelden.

Voor vragen omtrent ons preventiebeleid kun je contact opnemen met Gerard Agterkamp (coördinator) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 22907123.Gedragscode Solidair Groningen & Drenthe

Inleiding
Grenzen in het contact tussen medewerkers onderling, tussen medewerkers en vrijwilligers, tussen vrijwilligers onderling en tussen medewerkers/vrijwilligers en deelnemers aan activiteiten van Solidair Groningen & Drenthe (SGD) worden niet altijd op dezelfde manier uitgelegd of ervaren. We zien de noodzaak om daar toch afspraken over te maken en deze vast te leggen, temeer omdat we ook met kwetsbare groepen mensen werken. Het kan gaan om kinderen, jongeren, vluchtelingen en mensen met een (verstandelijke) beperking. Bijvoorbeeld als het gaat om kinderen heeft het ene kind de behoefte om even op schoot te zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat geldt ook voor andere doelgroepen en de wijze waarop we onderling met elkaar omgaan. Er is wel één hele duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen (vrijwillige) medewerkers en kinderen, jongeren, vluchtelingen, mensen met een (verstandelijke) beperking en mensen die bij ons werk betrokken zijn absoluut ontoelaatbaar zijn! Hetzelfde geldt voor misbruik van de ander in de ruimste zin des woords. Denk bijvoorbeeld aan fysiek en psychisch geweld of diefstal.

Gedragscode
Daarom hanteert SGD voor al haar medewerkers, betaald of vrijwillig de onderstaande gedragscode. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor iedereen en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door SGD wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als betaalde kracht, vrijwilliger of stagiair vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor medewerkers, lees ook vrijwilligers en stagiair(s):
1. De medewerker zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen anderen die deelnemen aan een activiteit van SGD zich veilig voelen en zich gerespecteerd voelen
2. De medewerker onthoudt zich ervan de ander te bejegenen op een wijze die de ander in zijn of haar waardigheid aantast
3. De medewerker dringt niet verder door in het privéleven van een ander dan voor die activiteit noodzakelijk is
4. De medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van een ander
5. Alle seksuele handelingen, seksuele contacten en seksuele relaties tussen de medewerker en minderjarigen tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag
6. De medewerker mag de ander niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden
7. De medewerker zal tijdens workshops, trainingen, coaching gesprekken en zeker in tweegesprekken en anderszins met respect omgaan met de ander
8. De medewerker heeft de plicht kinderen, jongeren, vluchtelingen, mensen met een (verstandelijke) beperking en mensen die bij ons werk betrokken zijn naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij die activiteit is betrokken, wordt nageleefd

9. Indien de medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen persoon
10. Tenslotte krijgt of geeft de medewerker geen (im)materiële vergoedingen die niet redelijk zijn.

In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de door het bestuur aangewezen persoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, medewerker-deelnemer e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met kinderen, jongeren, vluchtelingen, mensen met een (verstandelijke) beperking en mensen die bij ons werk betrokken zijn, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van werkzaamheden met een of meerdere doelgroepen met een beperking door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen of andere soorten van misbruik met kinderen, jongeren, vluchtelingen, mensen met een (verstandelijke) beperking en mensen die bij ons werk betrokken zijn waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Volg ons ook op Facebook

Ons personeeldagje Groningen

Agenda

Onze nieuwsbrieven

Onze nieuwsbrief ontvangen...?

We sturen een aantal keren per jaar een nieuwsbrief rond, met informatie over ons werk. Als je die wilt ontvangen, moet je je even inschrijven.

Inschrijven nieuwsbrief SGD